دکتر - - (توحید میانی)
دکتر - - (توحید میانی)
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: فضانگهدارنده، ترمیم‌های پیشگیری، فیشور سیلانت (شیاربندی)، عصب‌کشی دندان‌های شیری، ترمیم‌های همرنگ دندان
اصفهان، -
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger