کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (نیرو هوایی)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (نیرو هوایی)
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، آفازی، کاردرمانی اندام فوقانی و مهارت های دست، بازی درمانی، کم شنوایی
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger